Diverse

Boligene vil bli solgt etter bustadsoppføringsloven ( lov om salg av boliger under oppføring).

Utbygger tar forbehold om nødvendige kommunale godkjenninger og at minst 75 % av boligene i byggetrinn 1 er solgt innen 01.04.2014 før igangsettelse. Fra bortfall av forbehold er produksjonstid estimert til 17 måneder for byggetrinn 1. Ved nok salg og endelige kommunale godkjenninger kan forbeholdet trekkes før 01.04.2014.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å eie mer enn 2 leiligheter i et sameie. jmf lov om eierseksjoner. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven § 12.

Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven er ikke retningsgivende for endelig resultat. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet.

Utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven § 12.

Oppvarming

Radiatorsystem som er koblet opp mot sentral varmepumpe. Det vil bli vannboren varme i badegulv. Vannboren gulvvarme kan bestilles i alle rom som en oppgradering.

Tomt/Beskaffenhet

Tomten vil bli opparbeidet med asfalterte adkomstveier. Utearealer som fellesområde og lekeområde vil bli med grus/singel, tilsådd jord og busker. Private utearealer for leilighetene i 1.etg. leveres med betongheller eller tilsvarende. For øvrig leveres naturtomt. Felles eiet tomt. Det er søkt om fradeling for et areal tilsvarende 8 100 kvm.

Parkering

Parkering til leilighetene vil bli i under bygg 1 og 2 med heisadkomst til alle leilighetsplan og enkel adkomst til sportsboder. Gjesteparkering vil bli utenfor bygg 3 og ved innkjørselen til prosjektet. Under bygg 1 og 2 er ett 1 stk ekstra biloppstillingsplass som selges for kr. 250 000,-.

Adkomst

Fra Bergen sentrum kjører du riksvei 555 mot Sotra. Ta av mot høyre rett  etter Damsgårdstunnelen og ta deretter høyre inn i Lyderhornsveien. Kjør noen hundre meter opp forbi Bensinstasjon (Shell). Ta så til venstre inn i Gravdalsveien og følg denne til ende. Du kommer da til en stor snuplass hvor Plantasjen har et stort utsalg. Prosjektet ligger da opp i åssiden (baksiden av Plantasjen). Det vil bli bygget en helt ny vei opp til prosjektet med enkel adkomst fra Nordsiden av Plantasjen.

Reguleringsforhold

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr 17550000, Gravdalsfeltet, ikrafttredelsesdato: 26.05.2008, og reguleringsendring med reguleringsplan nr 17550001 ikrafttredelsesdato: 02.11.2011. Reguleringsformål er boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. I kommuneplanens arealdel er eiendommen vist som boligområde.

Energimerking

Boligene er energiberegnet til energiklasse C. Farge gul.

Byggemåte

Byggninger, veier, p- plasser bygges opp med sprengstein på stabil telefri grunn. Forstøtningsmurer i terrenget utføres som natursteinmur, betongmur eller geomur. Såler, fundamenter, garasjeanleggets vegger og murer mot terreng utføres i plassstøp betong. Etasjeskiller mot garasjeanlegg utføres i spenndekke eller i betong. Etasjeskillere forøvrig utføres i betong. Utvendige vegger utføres med stående kledning med enkelte felt utført  med fasadeplater. Utvendig tak tekkes med Planja moderne takplater. Se leveransebeskrivelse for detaljert byggemåte og leveranse. Leveransebeskrivelse i salgsoppgaven vil være rettningsgivende, det taes forbehold om minde endringer.

Vann, vei og kloakk

Privat over i offentlig

Forsikring

Sameiet vil ha en felles forsikring av utvendig bygg. Innboforsikring må de respektive seksjonseiere selv besørge.

Tinglyste bestemmelser

Ingen servitutter av betydning.

Ligningsverdi

For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 40 prosent av den antatte markedsverdien.

Ferdigattest

Det vil bli utarbeidet ferdigattest ved innflyttning.

Prisantydning/omkostninger

Priser fra Kr. 2.200.000,- til Kr. 5.200.000,-

Omkostninger utover kjøpesum:

  • Kr. 13 100 ,- i dokumentavgift (2,5 % av andel tomteverdi)
  • Kr. 172,- (Pantattest)
  • Kr. 1 060,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  • Kr. 1 060,- (Tingl.gebyr skjøte)

Kr. 15 392,- (Omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige avgifter og gebyrer frem til hjemmelsovergang finner sted.

Kr. 300 000,- av kjøpesummen forfaller til betaling etter inngåelse av kontrakt når utbyggers bank har stilt bankgaranti etter bustadsoppføringsloven, resterende del av kjøpesummen og omkostninger forfaller ved overtakelse.

Fellesutgifter

I utkast til driftsbudsjett vil fellesutgifter dekke forretningsfører, revisjon, styrehonorar, bygningsforsikring, fellesstrøm, heis, kabel tv, internett, renhold og drift/vedlikehold. Fellesutgifter er stipulert til kr. 10,- pr. kvm pr mnd. Fellesutgiftene dekkes etter sameiebrøk / areal. Felleskostnader  er stipulert og er ikke endelig før styret har godkjent hva som skal dekkes av sameiet. Styret blir valgt på et stiftelsesmøte for sameiet. Alle leilighetseiere har en stemme hver pr leilighet i generalforsamling.